Mateřská škola Semín je předškolní zařízení od 1. 1. 1993 s právní subjektivitou, s celodenním provozem, zřizované obcí Semín, jako její příspěvková organizace.

Budova mateřské školy stojí uprostřed obce a mateřská škola zde byla v části současných prostor otevřena již 1. 9. 1949. V letech 1975-1978 byla zásadně přestavěna, což umožnilo provoz dvou tříd, které byly využívány až do roku 1990. V současnosti jsme jednotřídní mateřská škola v přízemí budovy. Další zásadní rekonstrukce proběhla v roce 2014, kdy došlo k plynofikaci, výměně oken a zateplení celé budovy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 90 jídel, která zajišťuje i obědy pro Základní školu Semín – škola si obědy odváží do své výdejny. Také školní kuchyně prošla v roce 2014 kompletní renovací.

V prvním poschodí budovy je v současnosti sídlo Obecního úřadu Semín. Dům je postaven uprostřed rozlehlé zahrady, jejíž část, určená k pobytu dětí venku, čeká v blízké době zásadní přeměna.

Mateřská škola má k dispozici celé přízemí této budovy, které je dále členěno na část určenou pro pobyt dětí a na školní kuchyni. Děti využívají chodbu, šatnu, umývárnu s WC, hernu a k ní volně navazující místnost odpočívárny a jídelního koutku. V této části MŠ dále využíváme šatnu a WC pro personál a úklidovou komoru. Všechny prostory určené pro pobyt dětí plně vyhovují kapacitě mateřské školy Semín i všem hygienickým požadavkům.

Hlavní činností Mateřské školy Semín je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a poskytování stravy žákům a zaměstnancům mateřské a základní školy v souladu s ustanovením § 39 téhož zákona.

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je zpracována ve školním vzdělávacím programu s názvem „Od podzimu do léta, z mé vesničky do světa“. Program rozvíjí celkově dětskou osobnost,  je zaměřen na všechny děti, které do MŠ docházejí a jsou zpravidla ve věku 3-7 let. Hlavním cílem tohoto programu je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném a přínosném prostředí dobře vybavené mateřské školy, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení povinné školní docházky s dostatečným množstvím získaných dovedností a vědomostí, s tvůrčím a zdravým přístupem k životu. Vzhledem k počtu 26 dětí v posledních letech a stále častější docházce i dětí dvouletých se snažíme o maximální využívání skupinové a individuální péče o děti, která umožňuje co nejkvalitnější splnění tohoto cíle. Jen tak lze v tomto různorodém kolektivu dětí pracovat  podle jejich schopností, zájmů a potřeb tak, aby každé dítě v mateřské škole denně prožilo pocit úspěchu, uspokojení a radosti a učilo se spolupráci, toleranci, respektu, rozvíjelo vůli, soustředění, odvahu, touhu po vzdělání a poznání při řízených i volných aktivitách, které v mateřské škole vyváženě probíhají během celého dne.

Naše MŠ velmi úzce spolupracuje se Základní školou Semín s níž pořádáme množství společných aktivit, takže jsou děti se školou v běžném kontaktu a mají tím značně usnadněn přechod do 1. třídy ZŠ.

 


Banner EU MSMT

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.