Aktuality 2019/20

Pokyn ředitelky k provozu mateřské školy Semín

Pokyn ředitelky k provozu mateřské školy Semín

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s obnovením provozu

I. Výklad pojmů
a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT
b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT
e) bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

II. Organizace provozu
a) Provoz mateřské školy bude obnoven dne 25. 5. 2020
b) Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 15:30
c) Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6:30 do 8:00
d) Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12:00 do 12:15 a od 14:30 do 15:30
e) Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.
f) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
h) Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

III. Předávání dětí
a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole – v případě, že děti s učitelkou budou uvnitř MŠ, bude přicházejícímu dítěti před vchodem do MŠ bezkontaktně změřena teplota školnicí, nebo jinou pověřenou osobou a ta je odvede do budovy, pomůže mu s převlečením, dohlédne na důkladné umytí rukou a dítě předá učitelce, pokud budou děti v zahradě, bude školnicí dovedeno k učitelce do školní zahrady. Nebude tedy docházet ke vstupu doprovázejících osob do budovy.

IV. Hygienická opatření
a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou i v areálu mateřské školy roušku.
b) Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.
c) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.
d) Do areálu mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba.
e) Při vyzvedání dítěte smí do areálu mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.
f) Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy. (Převzetí dítěte: dítě bude po zazvonění rodičem doprovozeno pracovnicí MŠ do vchodových dveří, nebo bude předáno v zahradě.)

V. Povinnosti zákonných zástupců
a) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
b) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.
c) Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

VI. Stravování
a) Škola zajišťuje pro děti školní stravování

Tento pokyn vychází z aktuální situace a může být měnit v souladu s dalšími nařízeními nadřízených orgánů.

V Semíně 15. 5. 2020
Hana Tomášková

Zápis do MŠ Semín pro rok 2020-2021

Zápis do MŠ Semín pro rok 2020-2021

Zápis dětí do Mateřské školy Semín pro školní rok 2020-2021 proběhne ve dnech 4.-14. 5. 2020.

 

Postup podání přihlášky

Zákonný zástupce dítěte

 • vyplní tuto přihlášku,
 • v tomto roce nenavštíví dětského lékaře k potvrzení řádného očkování dítěte, ale vyplní toto čestné prohlášení, které doplní kopií očkovacího průkazu dítěte (pro Váš přehled přikládáme platný očkovací kalendář),
 • přiloží kopii rodného listu dítěte,
 • odešle tyto dokumenty v termínu od 4. do 14. května 2020 Mateřské škole Semín, a to jednou z těchto možností:
  1. datovou schránkou na adresu 4eipevt,
  2. emailem na adresu mssemin@prelouc.cz  V tomto případě musí být přihláška opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
  3. poštou na adresu Mateřská škola Semín, Semín 138, 53501 Přelouč,
  4. osobně jen v nejnutnějším případě a po předchozí telefonické dohodě (mobil na ředitelku je 724 120 434).

Děkuji za pochopení této mimořádné situace a věřím, že zápis takto proběhne k Vaší spokojenosti a v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vydalo závazný pokyn k zápisům dětí do mateřských škol pro tento rok.

Hana Tomášková, ředitelka MŠ Semín

Platby za duben

Platby za duben

Na měsíc duben není třeba hradit stravné, ani poplatek MŠ. Pokud stravné na účet odešlete, bude Vám  vráceno opět v přeplatku za druhé pololetí

Oznámení o uzavření mateřské školy

Oznámení o uzavření mateřské školy

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemie onemocnění COVID-19 rozhodl zřizovatel po dohodě s ředitelkou mateřské školy o uzavření Mateřské školy Semín, okres Pardubice s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Mateřská škola vydá rodičům podle potřeby potvrzení pro možnost čerpání ošetřovného.