Pokyn ředitelky k provozu mateřské školy Semín

Pokyn ředitelky k provozu mateřské školy Semín

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s obnovením provozu

I. Výklad pojmů
a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT
b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT
e) bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2 m

II. Organizace provozu
a) Provoz mateřské školy bude obnoven dne 25. 5. 2020
b) Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 15:30
c) Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6:30 do 8:00
d) Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12:00 do 12:15 a od 14:30 do 15:30
e) Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.
f) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
h) Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

III. Předávání dětí
a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole – v případě, že děti s učitelkou budou uvnitř MŠ, bude přicházejícímu dítěti před vchodem do MŠ bezkontaktně změřena teplota školnicí, nebo jinou pověřenou osobou a ta je odvede do budovy, pomůže mu s převlečením, dohlédne na důkladné umytí rukou a dítě předá učitelce, pokud budou děti v zahradě, bude školnicí dovedeno k učitelce do školní zahrady. Nebude tedy docházet ke vstupu doprovázejících osob do budovy.

IV. Hygienická opatření
a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou i v areálu mateřské školy roušku.
b) Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.
c) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.
d) Do areálu mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba.
e) Při vyzvedání dítěte smí do areálu mateřské školy vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.
f) Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy. (Převzetí dítěte: dítě bude po zazvonění rodičem doprovozeno pracovnicí MŠ do vchodových dveří, nebo bude předáno v zahradě.)

V. Povinnosti zákonných zástupců
a) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
b) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.
c) Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

VI. Stravování
a) Škola zajišťuje pro děti školní stravování

Tento pokyn vychází z aktuální situace a může být měnit v souladu s dalšími nařízeními nadřízených orgánů.

V Semíně 15. 5. 2020
Hana Tomášková