Zápis dětí do mateřské školy Semín

Zápis dětí do mateřské školy Semín

Mateřská škola Semín, okres Pardubice

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019

3. května 2018

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

Nabízíme:

 • Rodinné prostředí s vlastní školní kuchyní
 • Vzdělávání dětí podle Rámcového programu „Krok za krokem celým rokem“
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Úzkou spolupráci se Základní školou Semín
 • Odborně vedenou logopedickou prevenci, vedenou speciální pedagožkou přímo v mateřské škole
 • Každoroční účast na projektu „Sportovní školička“
 • Seznamování se základy anglického jazyka, vedené učitelkou Aj ZŠ Semín
 • Kroužek keramiky
 • 1 x ročně celodenní výlet
 • Polodenní výlety a exkurze, návštěvy divadla
 • Divadelní představení přímo v MŠ
 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku pro rodiče
 • Profesionální fotografování v MŠ za účasti sourozenců, rodičů
 • Slavnostní veřejné rozloučení s předškoláky a jejich uvedení do ZŠ v Semíně

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu

 • Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky již během měsíce dubna 2018 v budově MŠ Semín
 • Vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ 3. května 2018 v době od 8:00 do 16:00 hod.
 • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
 • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • K zápisu se dostaví i rodiče, kteří plánují nástup svého dítěte do MŠ v průběhu školního roku

Hana Tomášková
ředitelka MŠ