Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika (listinná) Třídní knihy MŠ (listinná) Evidenční listy dětí MŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná, elektronická) Portfolia žáků (listinná) Zmocnění k odvádění žáků (listinná) Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků ( listinná) BOZP (listinná) Personální a mzdová agenda (elektronická, listinně) Pokladna (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná) Evidence docházky (listinná) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky) Hospitace (listinná) Podací deník (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná) Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně) Jídelna: Počet obědů zaměstnanců, žáků a jiných stráníků (listinná, elektronická) Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná) Kronika (listinná) Smlouvy (listinná)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Vedení školní evidence Bezpečnost na pracovišti a ve škole Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Podklapd pro další povinnosti Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Platba úplaty za předškolní vzdělávání Školní kronika Uzavírání smluv
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti a jejich zákonní zástupci pedagogické pracovnice ředitelka, učitelka Děti a jejich zákonní zástupci Děti a jejich zákonní zástupci, pedagogické pracovnice pedagogické pracovnice MŠ zaměstnanci a děti zaměstnanci a děti zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy zaměstnanci školy zaměstnanci školy, děti zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Děti, pracovníci MŠ, strávníci ZŠ Semín Děti a jejich zákonní zástupci, pracovníci MŠ, strávníci ZŠ Semín Strávníci MŠ a ZŠ Semín děti a jejich zákonní zástupci Děti a pracovníci MŠ externí pracovnice, dodavatelé
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodné číslo, IVP, jméno zákonného zástupce, kontaktní údaje jmenné jmenné, adresné, rodné číslo, datum a místo narození, jménazákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní poišťovna jmenné, adresné, datum narození, jméno a adresa zákonného zástupce Jmenné, datum, narození jmenné, adresné Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné Jmenné jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis jmenné Jmenné jmenné Jmenné jmenné, adresné, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci, externí účetní Určení zaměstnanci, externí účetní Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 20 let 10 let 1 rok po ukončení docházky 1 rok po ukončení docházky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let (nemá dobu skartace) osobní spisy zaměstnanců 50 let, smlouvy a dohody 10 let, mzdové listy 30 let 10 let 10 let evidence docházky 10 let, FKSP 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 3 roky 5 let 5 let 5 let, 1 rok po skončení akce 10 let 10let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c e e c c e e e b
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon Není třeba vyplnit buňku.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE